PosterApril2017 Webklein

Info

  • Europese privacytoezichthouder waarschuwt voor misbruik slimme meter

    Europese privacytoezichthouder waarschuwt dat slimme meter gebruikt kan worden voor massasurveillance en commercieel en crimineel misbruik Een netwerk van slimme meters kan worden gebruikt voor massasurveillance van burgers, waarschuwt de European Data Protection Supervisor (EDPS) in een recent gepubliceerd TechDispatch. Ook het profileren en volgen van personen in hun dagelijks leven voor commerciële of criminele doeleinden behoort tot de mogelijkheden.

    Lees meer...

SlimmeMeterNietVerplicht

Artikelindex

 2020

04-02-2020 AP Advies over het Wetsvoorstel afbouw saldering aan minister https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/advies_afbouw_saldering_slimme_meter.pdf
‘Strekking van het concept Door deze wijziging ontstaat een verplichting voor (alle) kleinverbruikers om te beschikken over een elektriciteitsmeter die afname en invoeding afzonderlijk kan meten(een zogenaamde “slimme” of “digitale” meter). Hierdoor kunnen zonnepaneelhouders niet langer met een zogenoemde terugdraaimeter (ook wel: Ferrarismeter) blijven salderen. Voor de handhaving van deze verplichting krijgt het Agentschap Telecom (AT) op basis van het wetsvoorstel toegang tot persoonsgegevens2via de energieleveranciers en netbeheerders. Kleinverbruikers behouden de huidige wettelijke mogelijkheid neergelegd in artikel 26ae, elfde lid, van de Elektriciteitswet 1998 om de communicatiemodule van de slimme meter uit te zetten of een slimme meter te weigeren. Dit wetsvoorstel wijzigt deze mogelijkheid niet. Het blijft aldus mogelijk voor kleinverbruikers de netbeheerder te verzoeken de slimme meter administratief uit te zetten. De verbruiksgegevens in de slimme meter zijn dan niet meer op afstand uit te lezen. In het geval dat een kleinverbruiker een slimme meter weigert zal de netbeheerder net als op grond van de huidige wet een meetinrichting installeren die niet op afstand uitgelezen kan worden. Het betreft hier naam, adresgegevens en gegevens over de aansluiting op het elektriciteitsnet (EAN code) en meetinrichting(type) van de betrokken kleinverbruiker (MvT, p. 11)
Advies De verstrekking van persoonsgegevens door netbeheerder en leverancier aan het Agentschap Telecom staat ten dienste van de handhaving van de verplichting over een meter te beschikken die afname en invoeding afzonderlijk kan meten. Deze verplichting wordt in de Memorie van Toelichting onder andere gebaseerd op artikel 15, vierde lid, van Richtlijn (EU) 2019/44 (Electriciteitsrichtlijn). In dit artikel kan zo’n verplichting echter niet worden gelezen. Artikel 15, vierde lid, van Richtlijn (EU) 2019/944 schrijft alleen voor dat na 31 december 2023 geen nieuwe aansluitingen tot stand komen met een Ferrarismeter. Een zogenaamd uitsterfbeleid –waarbij uitsluitend nieuwe aansluitingen verplicht worden voorzien van een zogenaamde “slimme” of “digitale” meter–staat dus niet “op gespannen voet ”met Richtlijn (EU) 2019/44. Artikel 15, vierde lid, van de Richtlijn (EU) 2019/44 is kortom geen argument voor de verplichting zoals voorgesteld in artikel 26ae, vijftiende lid, Electriciteitswet 1998, en daarmee dus ook niet voor de verstrekking van persoonsgegevens door netbeheerder en leverancier aan het Agentschap Telecom. Uit artikel 6, eerste lid, onder c, AVG in verband met artikel 6, derde lid, AVG, volgt dat een wettelijke verplichting om gegevens te verwerken moet worden vastgesteld bij Unierecht of lidstatelijkrecht, en dat het doel van de verwerking in die rechtsgrond wordt vastgesteld. Voor zover de uitvoering van artikel 15, vierde lid, van Richtlijn (EU) 2019/944 als doel van de onderhavige verstrekking wordt aangewezen, is deze doelomschrijving niet correct. In de Memorie van Toelichting zijn ook andere, wel dragende, argumenten genoemd om de onderhavige verplichting in het leven te roepen (uitvoerbaarheid en energietransitie).7De AP adviseert daarom de verwijzing naar artikel 15, vierde lid, van Richtlijn (EU) 2019/44 uit de Memorie van Toelichting te schrappen.

06-02-2020 Uitspraak rechtbank Rotterdam over verzoek verlening frequentie van netwerk door Utility, Stedin Netbeheer en Liander. Netwerk dat onder meer voor de communicatie met slimme energiemeters en schakelaars voor openbare verlichting wordt gebruikt en waarvan de vergunning eerder al metr 4 jaarwas verlengd. Uitspraak ECLI:NL:RBROT:2020:700 Bestuursrecht ECLI:NL:CBB:2004:AO9551

06-05-2020 Netbeheerders vrezen miljoenenverlies door vervanging slimme meters als ze de veiling van de frequentie verliezen https://www.techzine.nl/nieuws/infrastructure/440740/netbeheerders-vrezen-miljoenenverlies-door-vervanging-slimme-meters/

25-05-2020 4 miljoen slimme meters ongeschikt voor energietransitie
https://www.consultancy.nl/nieuws/29153/4-miljoen-slimme-meters-ongeschikt-voor-energietransitie

25-05-2020 Mogelijkheden voor het PAMR-spectrum in relatie tot continuïteit van slimme meters
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/05/28/mogelijkheden-voor-het-pamr-spectrum-in-relatie-tot-continuiteit-van-slimme-meters

29-05-2020 'Miljoenen slimme meters te verouderd voor energietransitie' https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5137601/slimme-meters-verouderd-liander-stedin-energiemeters13-04-2021 NRC Een slimme meter leidt amper tot lager energieverbruik – NRC https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/13/een-slimme-meter-leidt-amper-tot-lager-energieverbruik-a4039600