Totaal aantal verzamelde handtekeningen: 20.206

Oorspronkelijk goed voor 10.103 jaar hechtenis

of 343.502.000,- boete.

 

Ter afsluiting van deze spannende jaren hebben we ter ere van het aannemen van de wet een vreugdevuur gestookt van de lijsten met namen en e-mail/woon-adressen van de duizenden mensen die de petitie 'wijvertrouwenslimmemetersniet' ondertekenden. Daarmee zijn al deze persoonsgegevens in rook opgegaan, want uit privacyoverwegingen hadden we bij het aanbieden van de petitie aan de Eerste Kamer alleen de lijst met namen en dag van tekenen aangeboden, met het aanbod dat men op verzoek in ons archief de complete lijsten mocht komen inzien ter controle of het aantal ondertekenaars echt klopte.

  naamlijsten verbranden

petitie verbranden febr2010

De orginele petitietekst luidde:

Aan de leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal,

Het verplicht invoeren van 'slimme' meters voor energieverbruik, zoals voorgesteld in de bij u aanhangige wetsvoorstellen no 31320 en 31374, acht ik in strijd met het doelbindingsprincipe. Het registreren van mijn energieverbruik dient om de kosten van de hoeveelheid afgenomen energie te kunnen berekenen en ik acht het onwenselijk dat deze registratie voor andere doeleinden wordt ingezet.

Het invoeren van een meetsysteem waarmee draadloos, op afstand, minutieus gegevens zouden worden vastgelegd over mijn gedrag, over wanneer ik thuis ben, slaap of wakker ben, hoe vaak de douche gebruikt wordt, hoeveel personen er zich volgens statistische gemiddelden in mijn woning bevinden, hoe warm ik mijn woonruimte stook enz, is een onnodige en onacceptabele inbreuk op mijn privé-leven. Inbreuk door het meetbedrijf, de netwerkbeheerder, de energieleverancier en indirect ook de overheid, die op grond van de Wet Vorderen Gegevens onbeperkt toegang heeft tot alle vastgelegde gegevens over de burger.
Dat het systeem ten doel heeft om mijn gedrag te kunnen monitoren, de gegevens te kunnen doorspelen aan geïnteresseerde derden en mijn energielevering op afstand te kunnen afsluiten, zijn technische mogelijkheden waaraan ik mijn gedrag 'achter de voordeur' niet gekoppeld wil zien. Ook niet als de wet een barrière inbouwt waardoor niet alle toepassingen geoorloofd zijn zonder mijn specifieke toestemming.

Het draadloze systeem is technisch niet te beveiligen tegen de mogelijkheid dat onbevoegden zich gegevens van gebruikers en/of van de energievoorziening toe-eigenen.
Dat kan iedereen die aangesloten is op het systeem, maar ook allen die in eenzelfde gemeente of wijk of straat wonen, in gevaar brengen.
Gevaren die variëren van mogelijkheden tot chantage t/m simpelweg afsluiten door kwaadwillenden van elementaire levensvoorzieningen. Ook daarom accepteer ik niet dat ik een dergelijk systeem zou moeten tolereren. Niet in mijn eigen huis, maar ook niet in mijn naaste leefomgeving.

Ik acht het uitermate ongepast dat de regering zonder mij om toestemming te vragen - zelfs zonder mij van deze plannen in kennis te hebben gesteld - over wetsvoorstellen beslist die zo verregaand ingrijpen op mijn privé-leven en mijn veiligheid.

Dat als doel wordt opgevoerd dat het energiezuiniger gebruik zouden genereren is misleidend. Nieuwe meters gebruiken nota bene zelf energie, zijn niet zo 'slim' dat ze overcapaciteit van eigen opgewekte zonne-energie kunnen meten en doen het consumptiegedrag niet veranderen.

De voorstelling van zaken dat de invoering op voorschrift van hogerhand (de EU) gebeurd is niet correct. Een alternatief meetsystemen waarbij enkel de klant zelf precies kan aflezen hoeveel men op enig moment gebruikt voldoet en verdraagt zich wèl met de bepalingen van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens.

Samenvattend: de wetsvoorstellen voor het invoeren van een 'slimme' meters voor energieverbruik druisen in tegen mijn fundamentele burgerrechten op vrijheid, en een ongestoord gezinsleven en introduceren een totaal onnodig risico voor mijn veiligheid. Derhalve ben ik van mening dat de overheid mij nimmer zou mogen verplichten tot het accepteren van registratie van mijn energiegebruik door 'slimme' energiemeters.

 

Bij deze steun ik het dringende verzoek aan de Eerste Kamer om de wetsvoorstellen voor het verplicht invoeren van 'slimme' energiemeters te verwerpen.