Omdat steeds vaker mensen een beroep doen op Vrijbit om advies en hulp ter voorkoming van het plaatsen van ongewenste 'slimme'meters of het laten verwijderen ervan, bieden we als steun in de rug diverse voorbeeldbrieven.

Vrijbit stelt het op prijs als mensen hun ervaringen doorgeven. We zijn blij te kunnen melden dat er inmiddels succes geboekt werd door mensen die actie hebben ondernomen om een meter, waarvan men pas na installatie ontdekte dat het om een digitale op afstand uitleesbare meter ging, te laten verwijderen.

 

1. Voorbeeldbrief aan Netbeheerder: GEEN TOESTEMMING INSTALLATIE 'SLIMME' ENERGIEMETER

Download als: doc[.DOC]  pdf[.PDF]  odt[.ODT]

 

2. Voorbeeldbrief aan Woningbouwvereniging: GEEN TOESTEMMING INSTALLATIE 'SLIMME' ENERGIEMETER

Download als: doc[.DOC]  pdf[.PDF]  odt[ODT]

 

3. Voorbeeldbrief aan Netbeheerder: OPDRACHT TOT VERWIJDERING 'SLIMME'ENERGIEMETER

Download als: doc[.DOC]  pdf[.PDF]  odt[ODT]

 

4. Voorbeeldbrief aan Woningbouwvereniging: OPDRACHT TOT VERWIJDERING 'SLIMME'ENERGIEMETER

Download als: doc[.DOC]  pdf[.PDF]  odt [ODT] 

 

5. Voorbeeldbrief STEDIN in de fout!

Download als:   [docx.DOC]  pdf[.PDF] odt [.ODT]

 


Voorbeeldbrief

GEEN TOESTEMMING INSTALLATIE 'SLIMME' ENERGIEMETER AAN DE NETBEHEERDER

Naam:....................

Adres............................

Woonplaats.................

Datum.......................

Aan de directie van de Netbeheerder (invullen naam )

Onderwerp: Geen toestemming voor installatie van 'slimme'energiemeter

Geachte directieleden (of indien naam bekend geachte directeur mevr. dhr....)

Bij deze verklaar ik uitdrukkelijk dat ik geen toestemming verleen voor de installatie van een 'slimme'energiemeter in mijn woon (danwel werk)ruimte.

Eventueel met vermelding van reden: Bijvoorbeeld 'omdat ik dit een onacceptabele aantasting acht van mijn fundamentele recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens art.8)'.

Met dien verstande dat er bij eventuele plaatsing van een digitale meter enkel gebruik zal worden gemaakt van een meter die niet op afstand uitleesbaar is. Ofwel geen gebruik wordt gemaakt van een digitale meter, danwel uitsluitend een die niet voorzien is van een zogenaamde 'uitleesmodule'. Waarbij ik expliciet aangeef dat het gebruik van een meter die de mogelijkheid tot op afstand uitlezen van de gegevens in principe wel heeft, maar waarvan slechts die functie wordt 'uitgezet', voor mij niet acceptabel is.

Zoals u ongetwijfeld bekend is kan ik mij bij het weigeren van een 'slimme' meter beroepen op het feit dat de Gas- en Elektriciteitswetgeving uitdrukkelijk geen verplichting tot het installeren van een 'slimme' meter opleggen1.

De brief d.d. 5-12-2011 van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie2, aan alle vertegenwoordigers van de Nederlandse Energiebedrijven, de woningmarkt en de bouw- en installatiebranche, staat duidelijk .'Consumenten mogen de 'slimme' meter laten ophangen, weigeren of de meter op afstand uit laten zetten'.

Omdat deze brief het belang onderstreept hierover helder te communiceren naar de consument3 toe verzoek ik u bij deze om mij een schriftelijke bevestiging te doen toekomen dat u mij garandeert dat er, bij een eventuele vervanging van de huidige verbruiksmeter(s), fysiek geen sprake zal zijn van de installatie van een digitale op afstand uitleesbare 'slimme'meter.

Met vriendelijke groet,

Naam:

(handtekening)


Voorbeeldbrief

GEEN TOESTEMMING INSTALLATIE 'SLIMME' ENERGIEMETER AAN WONINGBOUWVERENIGING

Naam:....................

Adres............................

Woonplaats.................

Datum.......................

Aan de directie van woningbouwvereniging (invullen naam )

Onderwerp: Geen toestemming voor installatie van 'slimme' energiemeter

Geachte directieleden (of indien naam bekend geachte directeur mevr. dhr....)

Bij deze verklaar ik uitdrukkelijk dat ik geen toestemming verleen voor de installatie van een 'slimme' energiemeter in mijn woon (danwel werk)ruimte.

Eventueel met vermelding van reden: Bijvoorbeeld 'omdat ik dit een onacceptabele aantasting acht van mijn fundamentele recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens art.8)'.

Met dien verstande dat er bij eventuele plaatsing van een digitale meter enkel gebruik zal worden gemaakt van een meter die niet op afstand uitleesbaar is. Ofwel geen gebruik wordt gemaakt van een digitale meter, danwel uitsluitend een die niet voorzien is van een zogenaamde 'uitleesmodule'. Waarbij ik expliciet aangeef dat het gebruik van een meter die de mogelijkheid tot op afstand uitlezen van de gegevens in principe wel heeft, maar waarvan slechts die functie wordt 'uitgezet', voor mij niet acceptabel is.

Zoals u ongetwijfeld bekend is kan ik mij bij het weigeren van een 'slimme' meter beroepen op het feit dat de Gas- en Elektriciteitswetgeving uitdrukkelijk geen verplichting tot het installeren van een 'slimme' meter opleggen1.

De brief d.d. 5-12-2011 van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie2, aan alle vertegenwoordigers van de Nederlandse Energiebedrijven, de woningmarkt en de bouw- en installatiebranche, staat duidelijk .'Consumenten mogen de 'slimme' meter laten ophangen, weigeren of de meter op afstand uit laten zetten'.

Omdat deze brief het belang onderstreept hierover helder te communiceren naar de consument3 toe verzoek ik u bij deze om mij een schriftelijke bevestiging te doen toekomen dat u mij garandeert dat er, bij een eventuele vervanging van de huidige verbruiksmeter(s), fysiek geen sprake zal zijn van de installatie van een digitale op afstand uitleesbare 'slimme'meter.

Met vriendelijke groet,

Naam:

(handtekening

 


Voorbeeldbrief

 

Opdracht tot verwijderen ‘SLIMME’ ENERGIEMETER aan
Netbeheerder

Naam:………………..
Adres……………………….
Woonplaats……………..
Datum…………………..

Aan de directie van de Netbeheerder (invullen naam )

Onderwerp: Geen toestemming voor installatie van ‘slimme’ energiemeter

Geachte directieleden (of indien naam bekend geachte directeur mevr. dhr….)

Bij deze verklaar ik uitdrukkelijk dat ik u GEEN toestemming heb verleend voor de installatie van een ‘slimme’ energiemeter in mijn woon (danwel werk)ruimte.

Ondanks het feit dat ik geen toestemming verleende om de gegevens van mijn energieverbruik met een digitale op afstand uitleesbare meter te registreren, blijkt er toch een dergelijk meter in mijn woon (danwel werk)ruimte te zijn geïnstalleerd. Ik acht dit onacceptabel omdat hierdoor mijn fundamentele recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt aangetast zoals dat is vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens art.8(EVRM).

U bent verantwoordelijk voor de installatie en het onderhoud van de energiemeters. Zowel door de installatie als door het mij niet adequaat informeren over de installatie en/of over de mogelijkheid tot keuzevrijheid tot weigeren, handelt u in strijd met het EVRM en overtreedt u de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Waarbij ik expliciet aangeef dat het gebruik van een meter die de mogelijkheid tot op afstand uitlezen van de gegevens in principe wel heeft, maar waarvan slechts die functie wordt ‘uitgezet’, voor mij niet acceptabel is.

Daarom verzoek ik u bij deze, formeel juridisch, om de onderhavige ’slimme’ meter(s) zo spoedig mogelijk te vervangen door een analoge meter of ervoor te zorgen dat de ‘uitleesmodule’ uit het apparaat wordt verwijderd, ofwel dat de meter wordt vervangen door een digitale meter die geen op afstand uitleesbare fysieke uitleesmogelijkheid heeft.
Zo spoedig mogelijk, en tenminste binnen 14 dagen, wens ik een schriftelijke bevestiging van u te ontvangen dat u opdracht geeft om de meter zelf, dan wel de uitleesmodule ervan, te doen verwijderen.

Bij mijn weigering om een ‘slimme’ meter in mijn leefomgeving te accepteren, beroep ik mij op het feit dat de Nederlandse Gas- en Elektriciteitswetgeving en implementatie van de EG-richtlijnen energie-efficiëntie uitdrukkelijk geen verplichting tot het installeren van een ‘slimme’ meter opleggen1.
De brief d.d. 5-12-2011 van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie2, aan alle vertegenwoordigers van de Nederlandse Energiebedrijven, de woningmarkt en de bouw- en installatiebranche, bevestigt in deze zowel de keuzevrijheid als de verplichting om consumenten tijdig en volledig te informeren.
Citaat:‘Of u nu een intermediaire rol speelt of verantwoordelijk bent voor het daadwerkelijk ophangen van de meter: helder communiceren over keuzevrijheid en privacyaspecten van de slimme meter is van cruciaal belang voor de consument. Wanneer consumenten aan de beurt zijn voor plaatsing van een slimme meter, dienen zij tijdig duidelijke en volledige informatie te krijgen waarmee zij een afgewogen en vrije keuze kunnen maken: om de meter op te laten hangen, het uitlezen op afstand uit te laten zetten of om de meter te weigeren.

Met reken op uw welwillende medewerking,
Met vriendelijke groet,
Naam:
(handtekening)

 


Voorbeeldbrief

Opdracht tot verwijderen ‘SLIMME’ ENERGIEMETER aan Woningbouwvereniging

Naam:………………..
Adres……………………….
Woonplaats……………..
Datum…………………..

Aan de directie van Woningbouwvereniging (invullen naam )

Onderwerp: Geen toestemming voor installatie van ‘slimme’ energiemeter

Geachte directieleden (of indien naam bekend geachte directeur mevr. dhr….)

Bij deze verklaar ik uitdrukkelijk dat ik noch u, noch de netbeheerder, toestemming heb verleend voor de installatie van een ‘slimme’ energiemeter in mijn woon (danwel werk)ruimte.

Ondanks het feit dat ik geen toestemming verleende om de gegevens van mijn energieverbruik met een digitale op afstand uitleesbare meter te registreren, blijkt er toch een dergelijk meter in mijn woon (danwel werk)ruimte te zijn geïnstalleerd. Ik acht dit onacceptabel omdat hierdoor mijn fundamentele recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt aangetast zoals dat is vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens art.8(EVRM).

U bent verantwoordelijk voor deze gang van zaken. Zowel door de installatie als door het mij niet adequaat informeren over de installatie en/of over de mogelijkheid tot keuzevrijheid tot weigeren, handelt u in strijd met het EVRM en overtreedt u de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Waarbij ik expliciet aangeef dat het gebruik van een meter die de mogelijkheid tot op afstand uitlezen van de gegevens in principe wel heeft, maar waarvan slechts die functie wordt ‘uitgezet’, voor mij niet acceptabel is.

Daarom verzoek ik u bij deze, formeel juridisch, om de onderhavige ’slimme’ meter(s) zo spoedig mogelijk te laten vervangen door een analoge meter of ervoor te zorgen dat de ‘uitleesmodule’ uit het apparaat wordt verwijderd, ofwel dat de meter wordt vervangen door een digitale meter die geen op afstand uitleesbare fysieke uitleesmogelijkheid heeft.
Zo spoedig mogelijk, en tenminste binnen 14 dagen, wens ik een schriftelijke bevestiging van u te ontvangen dat u opdracht geeft om de meter zelf, dan wel de uitleesmodule ervan, te doen verwijderen.

Bij mijn weigering om een ‘slimme’ meter in mijn leefomgeving te accepteren, beroep ik mij op het feit dat de Nederlandse Gas- en Elektriciteitswetgeving en implementatie van de EG-richtlijnen energie-efficiëntie uitdrukkelijk geen verplichting tot het installeren van een ‘slimme’ meter opleggen1.
De brief d.d. 5-12-2011 van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie2, aan alle vertegenwoordigers van de Nederlandse Energiebedrijven, de woningmarkt en de bouw- en installatiebranche, bevestigt in deze zowel de keuzevrijheid als de verplichting om consumenten tijdig en volledig te informeren.
Citaat:‘Of u nu een intermediaire rol speelt of verantwoordelijk bent voor het daadwerkelijk ophangen van de meter: helder communiceren over keuzevrijheid en privacyaspecten van de slimme meter is van cruciaal belang voor de consument. Wanneer consumenten aan de beurt zijn voor plaatsing van een slimme meter, dienen zij tijdig duidelijke en volledige informatie te krijgen waarmee zij een afgewogen en vrije keuze kunnen maken: om de meter op te laten hangen, het uitlezen op afstand uit te laten zetten of om de meter te weigeren.

Met reken op uw welwillende medewerking,
Met vriendelijke groet,
Naam:
(handtekening)


naam:

adres:

datum:

 

Aan de directie van Stedin Netbeheer B.V. ,

 

onderwerp: klacht weigeren ’slimme meter’ via website in strijd met Wet Bescherming Persoonsgegevens( Wbp).

 

Geachte leden van de directie,

 

Bij deze laat ik u weten dat ik het niet eens ben met de manier waarop uw bedrijf van mij, als eigenaar bewoner van bovenvermeld pand, probeert persoonsgegevens te ontfutselen om door te kunnen geven dat ik geen toestemming geef voor het plaatsen van een ‘slimme meter’ .

 

Nu uw bedrijf, na jaren eindelijk gevolg geeft aan de opdracht van het ministerie om aan klanten helder aan te geven dat ze niet verplicht zijn om het aanbod van een ‘slimme meter te accepteren, blijkt u alsnog in de fout te gaan bij de manier die u aanbiedt in uw ‘aanbiedingsbrief en op de website’.

 

1- Mijn klacht behelst allereerst het feit dat u een opt-out systeem hanteert, waarbij van mij verwacht wordt dat ik aangeef dat ik uw aanbod niet accepteer. Volgens de wettelijke beginselen van de Wbp zou u vooraf ( expliciet en goed-geïnformeerde) toestemming behoren te vragen.

 

2- Ik dien tevens een klacht in over het feit dat u van mij eist dat ik mijn telefoonnummer en e-mailadres aan u beschikbaar te stellen om de weigering tot plaatsing te kunnen doorgeven.

Volgens de informatie van uw ‘aanbiedingsbrief’ dien ik het weigeren via internet te doen, zonder dat u mij daartoe kan verplichten.

A- Ik verzoek u derhalve om de aanbestedingsbrieven zodanig aan te passen dat voortaan ook de mogelijkheid wordt aangegeven om schriftelijk of telefonisch de weigering door te geven.

B- Ik verzoek u daarbij om ook bij de algemene voorlichting op uw website aan te geven via welk telefoonnummer of postadres de weigering kan worden vastgelegd.

C- Ik verzoek u om in het systeem van ‘online weigeren’ het vermelden van een persoonlijk telefoon- en e-mailadres niet langer als ‘verplichte velden’ aan te merken.

 

Graag zou ik van u binnen 14 dagen een inhoudelijke reactie vernemen alvorens ik over deze gang van zaken en klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

met vriendelijke groet/ hoogachtend

naam

handtekening