Voorbeeldbrief

GEEN TOESTEMMING INSTALLATIE 'SLIMME' ENERGIEMETER AAN WONINGBOUWVERENIGING

Naam:....................

Adres............................

Woonplaats.................

Datum.......................

Aan de directie van woningbouwvereniging (invullen naam )

Onderwerp: Geen toestemming voor installatie van 'slimme' energiemeter

Geachte directieleden (of indien naam bekend geachte directeur mevr. dhr....)

Bij deze verklaar ik uitdrukkelijk dat ik geen toestemming verleen voor de installatie van een 'slimme' energiemeter in mijn woon (danwel werk)ruimte.

Eventueel met vermelding van reden: Bijvoorbeeld 'omdat ik dit een onacceptabele aantasting acht van mijn fundamentele recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens art.8)'.

Met dien verstande dat er bij eventuele plaatsing van een digitale meter enkel gebruik zal worden gemaakt van een meter die niet op afstand uitleesbaar is. Ofwel geen gebruik wordt gemaakt van een digitale meter, danwel uitsluitend een die niet voorzien is van een zogenaamde 'uitleesmodule'. Waarbij ik expliciet aangeef dat het gebruik van een meter die de mogelijkheid tot op afstand uitlezen van de gegevens in principe wel heeft, maar waarvan slechts die functie wordt 'uitgezet', voor mij niet acceptabel is.

Zoals u ongetwijfeld bekend is kan ik mij bij het weigeren van een 'slimme' meter beroepen op het feit dat de Gas- en Elektriciteitswetgeving uitdrukkelijk geen verplichting tot het installeren van een 'slimme' meter opleggen1.

De brief d.d. 5-12-2011 van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie2, aan alle vertegenwoordigers van de Nederlandse Energiebedrijven, de woningmarkt en de bouw- en installatiebranche, staat duidelijk .'Consumenten mogen de 'slimme' meter laten ophangen, weigeren of de meter op afstand uit laten zetten'.

Omdat deze brief het belang onderstreept hierover helder te communiceren naar de consument3 toe verzoek ik u bij deze om mij een schriftelijke bevestiging te doen toekomen dat u mij garandeert dat er, bij een eventuele vervanging van de huidige verbruiksmeter(s), fysiek geen sprake zal zijn van de installatie van een digitale op afstand uitleesbare 'slimme'meter.

Met vriendelijke groet,

Naam:

(handtekening